Статистик мэдээний хүснэгтийн жагсаалт
Мэдээний төрөл:
• 01. Малын тоо, дүүргээр
• 02. Малын тоо төрлөөр (мян.толгой)
• 03. Малтай өрхийн бүтэц, малчдын соёл ахуйн үзүүлэлт
• 04. Малын тоо, эзэмшлээр (мян.толгой)
• 05. Бойжуулсан төлийн тоо (мян.толгой)
• 06. Хээлтэгч малын тоо, төрлөөр (мян.толгой)
• 07. Нийт малын тоонд салбаруудын эзлэх хувийн жин (хувиар)
• 08. Гахайн тоо (мян.толгой)
• 09. Шувууны тоо (мян.толгой)
• 10. Гахай, шувууны аж ахуйн зах зээлд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн
• 11. Тэмээний тоо, дүүргээр
• 12. Адууны тоо, дүүргээр
• 13. Үхрийн тоо, дүүргээр
• 14. Хонины тоо, дүүргээр
• 15. Ямааны тоо, дүүргээр
• 16. Гахайн тоо, дүүргээр
• 17. Шувууны тоо, дүүргээр
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft