Статистик мэдээний хүснэгтийн жагсаалт
Мэдээний төрөл:
• 01. Хүн амын тоо, хүйсээр, оны эхэнд, мянган хүн
• 02. Тооллого хоорондын жилийн дундаж өсөлт
• 03. Хүн амын жилийн дундаж өсөлт, 10 жилээр
• 04. Улаанбаатар хотын суурин хүн ам, дүүргээр, оны эцэст, мянган хүн
• 05. 16 хүртэлх насны хүн ам, дүүргээр, оны эцэст, мянган хүн
• 06. Хөдөлмөрийн насны хүн ам, оны эцэст, мянган хүн
• 07. Өндөр настан, оны эцэст, дүүргээр, мянган хүн
• 08. Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо, дүүргээр
• 09. Хагас өнчин хүүхдийн тоо, дүүргээр
• 10. 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр бүлгүй эмэгтэйчүүд, дүүргээр
• 11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо, дүүргээр
• 12. Нас барсан хүний тоо
• 13. Нялхсын эндэгдэл
• 14. Гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт
• 15. Үндэстэн ястны тоо, 1956-2010 оны тооллогоор
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft