03. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлт, оны эцэст, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2016
Тайлбар:
1 - 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо /мян.хүн/
2 - Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо /мян.хүн/
2.1 - Ажиллагчдын тоо /мян.хүн/
2.2 - Ажилгүй иргэдийн тоо /мян.хүн/
2.3 - Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо /мян.хүн/
3 - Эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын тоо /мян.хүн/
4 - Ажиллах хүчний оролцооны түвшин /хувь/
5 - Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин
6 - Ажилгүйдлийн түвшин
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft