07. Ажиллагчид, салбараар, 1994-2008 он, 2-р хэсэг
Тайлбар:
9 - Санхүүгийн гүйлгээ хийх үйл ажиллагаа
10 - Yл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, бизнесийн бусад үйл ажиллагаа
11 - Төрийн удирдлага батлан хамгаалах, нийгмийн даатгал
12 - Боловсрол
13 - Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж
14 - Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх бусад үйлчилгээ
15 - Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн аж ахуй
16 - Олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft