01. Ажил эрхэлдэг хүн амын тоо, хүйсээр тооллого явагдсан оноор
Шүүлт хийх