Статистик мэдээний хүснэгтийн жагсаалт
Мэдээний төрөл:
• 01. Багануур дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор, оны эцэст
• 02. Багахангай дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор, оны эцэст
• 03. Баянгол дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-8/, оны эцэст
• 04. Баянгол дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /9-16/, оны эцэст
• 05. Баянгол дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /17-25/, оны эцэст
• 06. Баянгол дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /26-34/, оны эцэст
• 07. Баянзүрх дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-9/, оны эцэст
• 08. Баянзүрх дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /10-18/, оны эцэст
• 09. Баянзүрх дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /19-28/, оны эцэст
• 10. Баянзүрх дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /29-43/, оны эцэст
• 11. Налайх дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор, оны эцэст
• 12. Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-8/, оны эцэст
• 13. Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /9-16/, оны эцэст
• 14. Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /17-24/, оны эцэст
• 15. Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /25-32/, оны эцэст
• 16. Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /33-43/, оны эцэст
• 17. Сүхбаатар дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-10/, оны эцэст
• 18. Сүхбаатар дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /11-20/, оны эцэст
• 19. Хан-Уул дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-8/, оны эцэст
• 20. Хан-Уул дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /9-16/, оны эцэст
• 21.Хан-Уул дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /17-25/, оны эцэст
• 22. Чингэлтэй дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /1-10/, оны эцэст
• 23. Чингэлтэй дүүргийн өрхийн тоо, хороогоор /11-19/, оны эцэст
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft