Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, дүүргээр / сая.төг/
Тайлбар:
ННДГ-Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар
Шүүлт хийх