Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, төрлөөр, /сая.төг/
Тайлбар:
ҮОМШӨ-үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчин
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft