Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, төрлөөр, /сая.төг/
Тайлбар:
ҮОМШӨ-үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчин
Шүүлт хийх