Худалдааны салбарын нийт борлуулалт, оны үнээр, / тэрбум.төг /
Шүүлт хийх