Нийслэлийн өмч хөрөнгө, дүүргээр, сая төгрөг
Тайлбар:
БЗД-Баянзүрх дүүрэг
ЧД- Чингэлтэй дүүрэг
СБД- Сүхбаатар дүүрэг
БГД-Баянгол дүүрэг
СХД- Сонгинохайрхан дүүрэг
ХУД- Хан-уул дүүрэг
БНД- Багануур дүүрэг
НаД- Налайх дүүрэг
БХД- Багахангай дүүрэг
Шүүлт хийх