02. Шилжин явсан хүний тоо, хүйс, насны бүлгээр
Шүүлт хийх