Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, төрлөөр / сая.төг/
Тайлбар:
*ҮОМШӨ- үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчин
Шүүлт хийх