Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, төрлөөр / сая.төг/
Тайлбар:
*ҮОМШӨ- үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчин
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Ажилтан хайх
Ажилтны дугаар:
Хорооны гэрээт ажилтан хайх
Дугаар: 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft