Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, дүүргээр /сая.төг/
Шүүлт хийх