Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, салбараар, оны үнээр, тэрбум төг
Тайлбар:
A-Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур
B-Уул уурхай, олборлолт
C-Боловсруулах үйлдвэрлэл
D-Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж
E-Усан хангамж; бохир ус, хог, хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа
F-Барилга
G-Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ
H-Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа
I-Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллагаа
J-Мэдээлэл, холбоо
K-Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа
L-Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа
M-Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа
N-Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа
O-Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалал
P-Боловсрол
Q-Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа
R-Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам
S-Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа
T-Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft