Хэрэглээний үнийн индекс, бараа, үйлчилгээний бүлгээр, өмнөх онтой харьцуулснаар
Тайлбар:
ХБУУ - Хүнсний бараа, ундаа ус
ХБ - Хүнсний бараа
СУТ - Согтууруулах ундаа, тамхи
ХББГ - Хувцас, бөс бараа, гутал
ОСУЦТ - Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш
ГАТГАБ - Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа
ЭТЭҮ - Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ
ТХҮ - Тээвэр, холбооны үйлчилгээ
ТҮ - Тээврийн үйлчилгээ
ХХШҮ - Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ
СББҮ - Соёл, боловсролын бараа үйлчилгээ
АЧЦСБҮ - Амралт чөлөөт цаг, соёлын бараа үйлчилгээ
БҮ - Боловсролын үйлчилгээ
ЗБНХДБ - Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр
ББҮ - Бусад бараа үйлчилгээ
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft